Regulamin Sklepu Internetowego

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Dane osobowe
 4. Świadczenie usług przez sklep
 5. Składanie zamówień
 6. Rezygnacja z imprezy turystycznej
 7. Reklamacje
 8. Zmiany warunków umowy i odwołanie wycieczki
 9. Postanowienia końcowe
 10. Dane Kontaktowe
 11. Definicje
  1.1. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
  której ustawa przyznaje zdolność prawną i która zamierza lub dokonała Zamówienia w
  Sklepie.
  1.2. Usługa – usługi turystyczne oferowane przez Sklep do sprzedaży za pośrednictwem
  strony internetowej.
  1.3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, skierowane do Sklepu, określające rodzaj i
  ilość Usługi, mające na celu zawarcie umowy sprzedaży Usługi.
  1.4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
  1.5. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem
  www.mat-travel.pl za pośrednictwem którego Klient może dokonać rezerwacji i zakupu usług
  turystycznych.
 12. Postanowienia ogólne
  2.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.mat-travel.pl, prowadzony jest przez
  firmę MAT-TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku, ul. Harcerska 12, 05-070 Sulejówek,
  NIP: 822-238-27-62.
  2.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.mattravel.pl oraz zasady zawierania umów sprzedaży usług turystycznych za pośrednictwem
  sklepu.
  2.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać
  jakichkolwiek praw Klienta, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących
  przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
  powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 13. Dane osobowe
  3.1. Administratorem danych osobowych jest „Mat-Travel Sp. z o.o.”.
  3.2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Zamówienia.
  3.3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania.
 14. Świadczenie usług przez sklep
  4.1. Sklep internetowy umożliwia rezerwację i zakup usług turystycznych.
  4.2. Wszystkie usługi oferowane przez sklep są wyraźnie opisane na stronie sklepu.
  4.3. Ceny usług są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 15. Składanie zamówień
  5.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  5.2. Składając zamówienie, Klient musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, podając
  następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, adres
  zamieszkania. Klient musi również wybrać preferowany sposób płatności z dostępnych opcji.
  5.3. Złożenie zamówienia oznacza akceptację ceny i opisu usługi.
  5.4. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia e-mailem. Klient
  otrzyma również umowę o udział w imprezie turystycznej, już podpisaną przez naszą firmę.
  5.5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym poinformuje
  Klienta, jeżeli dostarczone przez niego dane są niekompletne, zawierają błędy lub wzbudzają
  wątpliwości co do ich prawdziwości.
 16. Rezygnacja z imprezy turystycznej
  6.1. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Rezygnacja musi
  nastąpić na piśmie i zostać dostarczona do siedziby firmy lub wysłana na adres e-mail
  biuro@mat-travel.pl.
  6.2. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, firma Mat-Travel Sp. z o.o. ma prawo
  do pobrania opłaty za odstąpienie od umowy zgodnie z poniższymi zasadami:
 • Rezygnacja do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy: zwrot 75% wartości imprezy.
 • Rezygnacja od 29 do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy: zwrot 50% wartości
  imprezy.
 • Rezygnacja od 14 do 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy: zwrot 25% wartości
  imprezy.
 • Rezygnacja później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy: brak zwrotu.
  6.4. Wszystkie zwroty będą przeprowadzane na ten sam rachunek bankowy, z którego
  nastąpiła płatność.
  6.5. Zwracane środki powinny pojawić się na rachunku Klienta w ciągu 14 dni roboczych od
  dnia otrzymania przez Mat-Travel Sp. z o.o. pisemnego oświadczenia o rezygnacji z imprezy
  turystycznej.
  6.6. Klient ma prawo przekazać swoje miejsce na imprezie turystycznej innej osobie, o ile
  firma Mat-Travel Sp. z o.o. zostanie o tym powiadomiona na piśmie najpóźniej 7 dni przed
  datą rozpoczęcia imprezy. Nowa osoba musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące
  uczestnictwa w imprezie i akceptować warunki umowy. W takim przypadku, Klient, który
  przekazał swoje miejsce, oraz nowa osoba, są solidarnie odpowiedzialni za zapłatę pełnej
  ceny imprezy i ewentualne dodatkowe opłaty wynikające z zmiany.
 1. Reklamacje
  7.1. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności usług z umową,
  najlepiej podczas trwania imprezy turystycznej. Późniejsze zgłoszenie reklamacji może
  wpłynąć na jej rozpatrzenie.
  7.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, drogą elektroniczną na adres biuro@mat-travel.pl,
  lub bezpośrednio u przedstawiciela firmy Mat-Travel Sp. z o.o. podczas imprezy.
  7.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail
  Klienta, datę imprezy, szczegółowy opis zaistniałego problemu oraz oczekiwania Klienta
  względem rozwiązania problemu.
  7.4. Firma Mat-Travel Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację i odpowie na nią w terminie 14 dni od
  dnia jej otrzymania. W przypadku skomplikowanych spraw, firma Mat-Travel Sp. z o.o. może
  przedłużyć ten termin, o czym poinformuje Klienta.
 2. Zmiany warunków umowy i odwołanie wycieczki
  8.1. Firma Mat-Travel Sp. z o.o. ma prawo do odwołania wycieczki z powodów niezależnych
  od siebie, w tym z powodu przewidzianych złych warunków pogodowych, które mogą
  stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników. W takim przypadku, wszyscy Klienci
  zostaną o tym niezwłocznie poinformowani. Klienci otrzymają pełny zwrot wpłaconych
  środków lub, w zależności od sytuacji, zostanie zaproponowany im alternatywny termin
  realizacji wycieczki. Decyzja o odwołaniu wycieczki z powodu złych warunków pogodowych
  jest wyłącznym prawem firmy Mat-Travel Sp. z o.o.
  8.2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany harmonogramu wycieczki, w tym miejsc odwiedzin,
  godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych punktów programu oraz kolejności
  realizacji poszczególnych punktów programu.
  8.3. Wszelkie zmiany harmonogramu wycieczki nie będą wiązały się z dodatkowymi
  opłatami ze strony Klienta i nie wpłyną na ogólną jakość i charakter oferowanej usługi
  turystycznej.
  8.4. O wszelkich zmianach harmonogramu wycieczki Klienci zostaną poinformowani
  niezwłocznie, najpóźniej jednak na 24 godziny przed planowaną zmianą, z zastrzeżeniem
  sytuacji awaryjnych i nieprzewidzianych, w których informacja o zmianie może zostać
  przekazana w krótszym terminie.
  8.5. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania wycieczki, jeżeli nie zgłosi się minimalna liczba
  osób wymagana do jej realizacji. W takim przypadku wszyscy zapisani Klienci zostaną o tym
  niezwłocznie poinformowani i otrzymają pełny zwrot wpłaconych środków lub zostanie
  zaproponowany im alternatywny termin realizacji wycieczki.
 3. Postanowienia końcowe
  9.1. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sądy
  polskie.
  9.2. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed datą wejścia w życie
  zmian są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu złożenia
  zamówienia.
  9.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.
 4. Dane Kontaktowe
  10.1. „Mat-Travel Sp. z o.o.” z siedzibą w Sulejówku, ul. Harcerska 12, 05-070 Sulejówek
  10.2. Email: biuro@mat-travel.pl
  10.3. Telefon: +48 518-107-092